پسوندهای مجاز فایل ها

 پسوندهای تصویری jpeg / jpg / gif / png / bmp / ico / tif / tiff  
 پسوندهای گرافیکی psd / eps / asl / abr / ttf / csh / grd / pat / woff / eot / fon  
 پسوندهای فشرده zip / rar / 7z / sql / tar / gz / 7zip / iso / ape / bin / cab  
 پسوندهای صوتی mp3 / ogg / wma / midi / amr / wav / tta  
 پسوندهای ویدیوی mp4 / avi / mkv / wmv / 3gp / vob / srt / ts / ifo / mov / mpeg / mpg / bik / dat / flv / swf / bik  
 پسوندهای ویندوز bat / bgl / cmd / cpl / cur / db / frm / gls / hlp / hta / icl / inf / ini / ocx / reg / scr / bin  
 پسوندهای وب js / css / xml  
 پسوندهای متنی ppt / pdf / txt / rtf / doc / docx / xls / xlsx / acs / bas / cls / mdb / prj  
 پسوندهای موبایل sis / jar / jad / apk / ipa  
هم اکنون پسوندهای بیشتری به ما معرفی کنید.